Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler

KEMAL DEMİREL (Devamla) – Bursa milletvekillerimiz var,onlar, o köyleri çok iyi biliyorlar; inşallah, o köylere giderek oradakiinsanların durumunu görürler. MEHMET ÇERÇİ (Devamla) – Elli yıllık problem bunlar,yüz yıllık problem. MEHMET ÇERÇİ (Devamla) – Elbette sıkıntılar var;bunları dünden bugüne çözmek böyle kolay işler değil. MEHMET ÇERÇİ (Devamla) – Prim destekleri, bakınız, busene yaklaşık 600 trilyona kadar çıkmıştır. Pamukta Başbakanımız açıklamıştırprim desteğinin ne olduğunu.

Değerli arkadaşlarım, kısacası, bu depoculuk kanunutasarısı içerisinde, biz, burada, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriolarak, tarımdaki temel sorunları dile getirmeye, bu konulardaki tespitlerimiziyapmaya, iktidarı olumlu yönde yönlendirme gayreti içinde olmaya devamedeceğiz. Avrupa Birliğinde lisanslı depoculuk ile borsa sistemiarasında, böyle, doğrudan bir bağ yoktur. Buna karşılık, Türkiye’de, borsalar,tarım ürünleri ticaretinden, sisteme bir şey katmadıkları halde büyükfinansmanlar elde etmektedirler. Bu kez ürün senetleri üzerinden aynı finansmantransferine kapı açılmaktadır. Böyle bir yaklaşım, sektörün rekabet gücünüartıran değil, azaltan sonuçlar doğuracaktır. Üreticinin alınteri üzerindenhaksız kazanç elde eden sistemin daha da derinleştirilmesinin herhangi biryararı bulunmamaktadır. Ülkemizde lisanslı depoculuk sistemininoturmamış olması nedeniyle, yabancı ülkelerde sistemli bir şekilde çalışmagösteren ürün borsası, ülkemizde faaliyete geçirilememiştir. Değerli arkadaşlarım, lisanslı depoculuk konularıylailgili olarak önemli noktalardan bir tanesi de, bu depoları açıp işletecek kişive kuruluşların ülkemizdeki durumudur.

 • Ama, bu ülke, maalesef, hâlâ, petrolden sonra enbüyük ithalatını yağlı tohumlarla ilgili yapıyor.
 • Partim Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin ve çiftçimizinyararına olan her türlü düzelmeyi her zaman için desteklemiştir.
 • Bu Kanun kapsamında alınacak teminatlar, Fon adına velehine düzenlenir.
 • Zaten,dikkat ederseniz, yıllardan beri, medyada, özellikle televizyonlarda tarımlailgili ciddî bir yayın da yoktur.

B) Borsalarda işlem gören ürün senedi alım satımındantahsil edilecek borsa tescil ücretlerinin yüzde onu. Çiftçimizin bu duruma gelmesinin ikinci temel nedeniise, çiftçimize desteklemenin yapılmamasıdır. Avrupa Birliği ülkelerindekitarım desteklemeleri ile Türkiye’deki tarım desteklemeleri karşılaştırıldığında,Türk çiftçisinin ve tarımının gözden çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Tarifelerin kaldırılıp dünya tarımsal ticaretininserbestleştirilerek rekabete açılmasından etkilenen sektörlerin başındahayvancılık gelecektir. Şu anda, Türkiye’de en yüksek gümrük vergisi yüzde227,5 ile sığır, keçi ve khttps://sahabet-tr.site/ etinde uygulanıyor. Bu yüksek korumacılığa rağmen sektör korunamazken, bir degümrük vergilerinin kaldırıldığı durumu düşünün.

Elektronik ortamdakikayıtların, dönemsel olarak sabitlenerek ilgili kuruluşların onayındangeçmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Değerli milletvekilleri, tarım, ülkemiz için yapısalönemi olan bir sektördür; çünkü, ülkemizin üçte 1’i bu sektörde yaşar, busektörden geçinir. Ülkemizde tarımın millî gelire katkısı yüzde 11,7’dir, millîgelirden aldığı pay ise binde 7’dir; yani, yüzde 1 bile değildir. Oysa, üyesiolmaya çalıştığımız AB ülkelerinde tarımın millî gelire katkısı yüzde 2, millîgelirden aldığı pay ise yüzde 1,5’tir; yani, AB ülkeleri tarıma ne veriyorsa,aşağı yukarı onu alıyor. Oysa, ülkemizde, tarım sektörü ulusal gelire yüzde 11veriyor, ondan ise ancak yüzde 1 pay bile alamıyor.

Bakanlık, bu başvuruyu uygun görürse Bakanlar Kuruluna oranlarındeğiştirilmesi teklifinde bulunur. Bakanlar Kurulu (a), (b) ve (c) bentlerindegösterilen Fon gelirleri oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya bir katınakadar artırmaya yetkilidir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye’de tarım alanında adındanfazlaca bahsedilen bir il olan Hatay’ı temsilen bu Parlamentoda bulunuyorum.Bölgemdeki çiftçiler, diğer bölgelerdeki çiftçiler gibi, bu yıl çok büyükzorluklar yaşadılar. Türkiye’de tarımın içerisinde bulunduğu durumudeğerlendirirsek, depoculukla ilgili bu tasarı doğru, gereken bir kanuntasarısıdır; ama, depoya mal koyabilmek için onu yetiştirenin ne durumdaolduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanlık, lisanslı depo işletmelerini iş yılı bitiminitakiben üç ay içinde bağımsız denetimden geçmiş malî tablolarını sunmaklayükümlü kılabilir. Değerli milletvekilleri, bugüne değin ulusal bir tarımpolitikası oluşturamayan Türkiye, ABD’nin egemenliğinde olan Dünya TicaretÖrgütü toplantılarında da sesini yeterince çıkaramamaktadır.

Seçim yasaklarına aykırılık suçunu işlediği iddiaolunan Konya Milletvekili Mehmet Kılıç hakkında düzenlenen yasamadokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosyahakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihlitoplantısında görüşülmüştür. Seçim yasaklarına aykırılık suçunu işlediği iddiaolunan Konya Milletvekili Kerim Özkul hakkında düzenlenen yasamadokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosyahakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihlitoplantısında görüşülmüştür. Seçim yasaklarına aykırılık suçunu işlediği iddiaolunan Konya Milletvekili Remzi Çetin hakkında düzenlenen yasamadokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosyahakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihlitoplantısında görüşülmüştür. Seçim yasaklarına aykırılık suçunu işlediği iddiaolunan Konya Milletvekili Hasan Anğı hakkında düzenlenen yasamadokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosyahakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihlitoplantısında görüşülmüştür. Seçim yasaklarına aykırı davranmak suçunu işlediğiiddia olunan Tokat Milletvekili Feramus Şahin hakkında düzenlenen yasamadokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosyahakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 12 Ocak 2005 tarihlitoplantısında görüşülmüştür. Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanınmilletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki kararınakatılmıyoruz. Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzlukolaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağlantılı olduğu ve dokunulmazlıknedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı oluşmayabaşlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine vedokunulmazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarakgörülmesine neden olmaktadır.

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliğisıfatının sona ermesine kadar ertelenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasamaçalışmalarına katılımının tutuklanma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulmagibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın keyfîleşebilecek suçisnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. Bu bilgilere ek olarak, Hükümetimizce, Başbakanımızınemriyle, acil yardım ödeneğinden yeterli miktarda para, valilik emrine tahsisedilmiş bulunmaktadır. Sayın Canan’ın gündemdışı konuşmasına, Hükümet adına,Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun cevap vereceklerdir. Değerli arkadaşlarım, Güney Asya’ya milyonlarca dolaryardım toplamak için işadamlarıyla gösterişli toplantılar yapan hükümet,Hakkârililerden bir “geçmiş olsun” mesajını dahi esirgemiştir. Ortaya çıkan hasarın, aslında, daha büyük olduğu,yollarının kapalı olmasından dolayı pek çok köye ulaşılamadığı için gerçekhasar tespitinin yetkililerce yapılamadığı halk tarafından belirtilmektedir.

A) Lisanslı depo işletmesinin, her yıl lisanslıdepoculuk hizmetleri karşılığında o takvim yılı tahsil ettiği ücretlerin bindebeşi. Birinci temel nedeni, tarımsal ürünlerde hiç ürün kısıtlaması olmadanithalat yapılmasıdır. Avrupa Birliğine bağlı ülkelerden, bizdeki desteklemeninen az 10 katı fazla desteklemeler sonucu oluşmuş fiyatlarla Türkiye’ye hertürlü tarımsal ürün ithal edilmektedir. Değerli arkadaşlarım, Türk tarımı adına kaygılanıyorum.Sorunlarına çözüm arayan, derdini anlatmaya çalışan çiftçiler içinkaygılanıyorum. Partim Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin ve çiftçimizinyararına olan her türlü düzelmeyi her zaman için desteklemiştir. Elektronik ortamda tutulanlar da dahil defterler,sigorta poliçeleri, iptal edilen ürün senetleri, depolama kayıtları ve diğertüm kayıt ve belgeler lisanslı depo işleticisi tarafından on yıl müddetlesaklanır. Değerli arkadaşlarım, aslında, tarımının sorunlarısürekli tartışılmakta, irdelenmekte, bu konuda kitaplar yazılmaktadır. Sorun veçözüm yolları, aslında bilinmekte, ancak, sorunun çözümünü engelleyen tek şeysiyasî irade eksikliğidir. Evet, tarımın sorunlarını benimseyip çözecekörgütlenme ve siyasî irade eksikliği mevcuttur.

Ürün senedine sahip üreticinin senedinin teminat unsuru olmasınınbir sonucu olarak, acil nakit ihtiyacını karşılamaya imkân bulmasıdır. Son ekonomik krizlerden sonra alternatif finansalenstrümanlar, en kârlı yatırım aracı olma özelliklerini sürdürmektedirler. Budurum, makbuz senedini teminat olarak kabul edip, kredi verecek finanskurumlarının ortaya çıkmasına da engel olacaktır. Ayrıca, elektronik ürün senedi için de gerekli hukukîaltyapının bulunmadığı söylenebilir. Ortalama tarım işletmesibüyüklüğü bizde 59 dekar, onlarda 180 dekardır. Batı ülkelerinde yoğun tarımsal teknoloji ve gübre kullanımı vardır.Yine, Batı ülkelerinde tarımsal girdi maliyetleri düşük ve tarımsalsübvansiyon, destek ve teşvikleri yüksektir. Özetle, dahilde işleme rejimi çerçevesinde ülkemizeucuz fiyatla giren buğday, ülkemiz buğday üreticisinin hak ettiği fiyatıalmasını engellediğinden, dahilde işleme rejiminin üretici yararına yenidengözden geçirilmesi gerekmektedir. Değerli arkadaşlarım, bu, Türkiye’nin en sancılı olankesimidir. Şimdi, tüm dünya köy kadar küçülmüş; bilgi veiletişimin köy kadar küçülttüğü küresel bir dünyada yaşıyoruz.

Join The Discussion

Search

July 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

August 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 People
0 Children
Pets
Search

July 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Guests

Compare listings

Compare

Compare experiences

Compare